>> pozostałe kierunki <<


Dlaczego warto wybrać zawód Technik Geodeta?

Geodezja to profesja popularna, w której stosunkowo łatwo znaleźć dobrze płatną pracę.
Bez dobrego geodety nie było by możliwe szybkie przeprowadzenie budowy nowych centrów, budynków użyteczności publicznej, dróg i autostrad oraz innych ważnych inwestycji.
Geodeta należy do zawodów prestiżowych, zwłaszcza tam, gdzie do kwestii ziemi przywiązuje się sporą wagę. Geodeta zatrudniony na etacie to urzędnik o prestiżu podobnym do urzędniczego, geodeta samodzielny to zawód wolny, doceniany i szanowany.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na geodetę:

- umiejętność logicznego myślenia,
- systematyczność,
- skrupulatność,
- wyobraźnia przestrzenna,
- zdolności organizacyjne.

Gimnazjalisto!
nauka w zawodzie technik geodeta umożliwi Ci:

• zdobycie tytułu technika geodety,
• uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
-B.34 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów,
-B.35 – Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych,
-B.36 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych,
  • staże oraz praktyki zawodowe w biurach geodezyjnych, urzędach,
  • wycieczki zawodoznawcze,
  • ciekawe zajęcia praktyczne w terenie,
  • zdobywanie kompetencji zawodowych na wysokiej klasy sprzęcie geodezyjnym.
  • dostarczaniem niezbędnych danych do wykonania różnego rodzaju map, mapy zasadniczej, map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywaniem ich bieżącej aktualizacji.
  • geodeci uczestniczą również w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych
i podziemnych, prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli.
  • zakładaniem i prowadzeniem ewidencji gruntów.
  • aktualizacją materiałów geodezyjno – kartograficznych.
  • sporządzaniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej.
  • w miarę potrzeb geodeta wykonuje inne prace dla budownictwa, górnictwa, przemysłu eksploatacji kolei i dróg.

Absolwent kierunku technik geodeta może podjąć pracę w:

- urzędach państwowych – na każdym szczeblu administracji samorządowej,
- firmach budowlanych,
- wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych,
- wydawnictwach kartograficznych,
- firmach górniczych i poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców),
Geodeta może założyć własną działalność gospodarczą!

 

PATRONAT:
Wydział Geodezji i Kartografii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.,
we współpracy z AGH w Krakowie.