Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

 • stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z adresami do stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
 • strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.
 • Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:
  1. organy władzy publicznej,
  2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
  3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
  5. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
  6. podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
  7. podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
  8. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
  9. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
  10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
  11. związki zawodowe i ich organizacje,
  12. partie polityczne,
  13. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.