historia szkoły


  Głównym wykonawcą powojennego planu rozbudowy Ostrowca było Ostrowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Na wniosek dyrektora mgr Antoniego Kwiecińskiego i dzięki poparciu władz miasta Minister Budownictwa powołuje Dekretem z dnia 2 listopada 1959 roku Zasadniczą Szkołę Budowlaną przy OPBP, w celu przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry budowniczych.
Założenie, organizację i kierownictwo szkoły powierzono inżynierowi Władysławowi Zdybiowskiemu. Pierwszą siedzibą szkoły były pomieszczenia ówczesnej Ligi Przyjaciół Żołnierza. Internatem dla pierwszych uczniów "budowlanki" były sale nowo powstałego szpitala miejskiego. Zajęcia teoretyczne ściśle związane były z praktyką. W latach 1960-61 uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem instruktorów zbudowali Szkołę Podstawową nr 2 i 13.
    Z każdym rokiem wzrastała liczba oddziałów i w 1961 roku przeniesiono szkołę na ulicę Sienkiewicza, a potem do budynku przy ulicy Iłżeckiej - po dawnej siedzibie Szkoły Nr 2.
    W tym czasie powstaje plan budowy własnej siedziby ZSB i internatu. 4 września 1963 roku uczniowie rozpoczęli naukę w wybudowanej przez siebie szkole. Jednocześni otwarte zostaje Technikum Budowlane dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej.
 


Zgrupowanie
we Fromborku


Pierwsza własna siedziba szkoły
- zbudowana przez uczniów

   
   Pierwszy egzamin maturalny odbył się w 1965 roku i przystąpiło do niego około 50 osób. Jednocześnie kierownictwo internatu przejął mgr Zbigniew Szwed, a organizacją praktycznej nauki zawodu zajął się oddelegowany z OPBP inżynier Józef Wójcik. W latach od 1966 do 1973 uczniowie szkoły w okresie wakacyjnym brali udział w odbudowie Fromborka w ramach operacji "1001 Frombork".
    W 1967 roku Zasadniczą Szkołę Budowlaną rozdzielono i powołano dwa oddzielne kierownictwa. Dyrektorem ZSB pozostał inż. Władysław Zdybiowski, a Technikum dla Pracujących - mgr Zbigniew Szwed, który w latach 1971 - 1990 kierował całym kompleksem szkolnym. W 1972 roku na stanowisko zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych powołano mgr Marię Greszczyńską, która nieprzerwanie
do 2001 roku z wielkim oddaniem kierowała pracą wychowawczą, na trwale zapisując się w serca młodych ludzi. W 1973 roku dobudowano piętro w budynku szkolnym i zmodernizowano internat.
Od 1974 roku szkoła systematycznie uczestniczyła w operacji "Bieszczady - 40" oraz włączała się
w różne ogólnokrajowe akcje. Uczniowie wraz z instruktorami budowali większość ostrowieckich osiedli
m. in. osiedle przy ulicy Polnej, Kopernika, osiedle "Słoneczne", "Pułanki" i "Pułanki II".
    W 1990 roku rozszerzono ofertę kształcenia - powołano 5-letnie Technikum Budowlane. Od września 1991 roku do 2003 roku placówką kierowała mgr inż. Elżbieta Matusiewicz. Kolejnym ważnym etapem w historii szkoły było połączenie w 2002 roku ZSB z Technikum Geodezyjnym, w wyniku czego powstał Zespół Szkół Nr 2. We wrześniu 2003 roku na stanowisko dyrektora powołano mgr Artura Łapińskiego. Dzięki jego staraniom nastąpił dalszy rozwój placówki. Otworzono 4-letnie Technikum Drogownictwa, a od roku szkolnego 2005/2006 szkoła kształci również w zawodzie technik informatyk w nowoczesnych pracowniach multimedialnych.
 

Obecny wygląd budynku Zespołu Szkół Nr 2 na osiedlu Słonecznym.
 

  Dokonano modernizacji budynku. Wymieniono okna i ocieplono obiekt szkolny. Wyremontowano również klasopracownie. W roku 2006 szkoła uzyskała uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz rozpoczęła się budowa hali sportowej.

 


wielofunkcyjne boisko szkolne


nowoczesna hala sportowa

Dzień 01.09.2008 roku był dla Zespołu Szkół Nr 2 datą szczególną, bowiem właśnie wtedy została otwarta nowa hala sportowa. Z pewnością przyczyni się ona do wielu sukcesów sportowych naszych uczniów.

W dniu 29.04.2011 roku szkoła wzbogaciła się o kolejny nowoczesny obiekt sportowy jakim jest wielofunkcyjne boisko sportowe, dostępne przez cały rok  również  dla mieszkańców miasta.