Oferty i przetargi

<<powrót

Ostrowiec Świętokrzyski, 19.02.2013 roku.

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
ogłasza w dniu 19 lutego 2013 roku konkurs ofert na:
 
„Prowadzenie sklepiku szkolnego w budynku dydaktycznym szkoły
w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 45”

 
1. Przedmiot konkursu:

Szkoła dysponuje na powyższą działalność pomieszczeniem o powierzchni 29 metrów kwadratowych.
Po wynajęciu od szkoły w/w lokalu  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia  sklepiku na następujących zasadach:

 • codzienne otwieranie sklepiku z wyłączeniem dni wolnych od nauki,

 • utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku z wymogami odpowiednich służb,

 • wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia do prowadzenia działalności,

 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż., Sanepid-u,

 • oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów.

2.  Realizacja umowy dzierżawy nastąpi od 11 marca 2013 roku na okres 3 lat.

3.  Warunki jakie powinni spełniać Oferenci oraz wymagane dokumenty:

Oferent musi spełniać następujące warunki:

 • Oferent realizował wcześniej usługi podobne do przedmiotu konkursu,

 • Oferent jest podmiotem gospodarczym,

 • Oferent nie powierzy prowadzenia działalności innemu podmiotowi.

Oferent w celu potwierdzenia w/w warunków oferty musi załączyć następujące dokumenty:

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestracyjnego, potwierdzające że profil działalności Oferenta jest zgodny z postępowaniem konkursowym
  wraz z podaniem numeru NIP i podstawy działalności.,

 2. Oświadczenie o realizacji tego typu usług,

 3. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalu,

 4. Informację o planowanym zakresie prowadzonych usług. - przy zawieraniu umowy dzierżawy osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie zobowiązana do okazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej
  od zdarzeń związanych z prowadzoną odpowiedzialnością.

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferty z załączonymi dokumentami  wymienionymi w pkt.3 należy składać w zaklejonej kopercie
w sekretariacie szkoły do dnia 6 marca 2013 roku do godziny 14.00.

Przegląd ofert pod kątem zgodności z wymogami odbędzie się dnia 7 marca 2013 roku o  godzinie 10.00 przez  Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje przede wszystkim doświadczenie w prowadzeniu tego typu  działalności, deklarowany zakres prowadzonych usług oraz deklarowana kwota miesięcznie
za dzierżawę pomieszczenia , która nie może być niższa niż.350.00 złotych miesięcznie.

Rozpatrywane będą tylko oferty z podaną kwotą dzierżawy miesięcznej.

Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zawarta zostanie umowa dzierżawy.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Z pracy Komisji sporządzony zostanie protokół a wynik postępowania konkursowego   zostanie ogłoszony w dniu 7 marca 2013 roku o godzinie 13.00 na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Szkoły, tel.: 41 263-17-33

mgr Artur Łapiński